Algemene voorwaarden Tradeworks BV

Vestigingsadres: Pluggematen 1, 8331 TV Steenwijk - Nederland
Kamer van Koophandel nr: 50489399
BTW nummer: NL822767600B01

Artikel 1 - Definities

1.1 Onder “Tradeworks” worden in deze Algemene Voorwaarden zowel verstaan “Tradeworks BV” als de door haar gebruikte handelsnamen “Airsus” en “Airsus Luchtveringsystemen”.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt de wederpartij van Tradeworks aangeduid als “Koper”.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst en de uitvoering van iedere overeenkomst tussen Tradeworks en haar kopers.
2.2 Eventuele door koper gemaakte bedingen, standaardvoorwaarden van koper daaronder begrepen, zijn alleen dan van toepassing indien Tradeworks die schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 - Levertijden

3.1 Onder levertijd dient te worden verstaan de in de orderbevestiging of aanbieding bepaalde termijn, waarbinnen het product dient te worden verzonden danwel voor verzending gereed dient te staan. De opgegeven levertijd geldt bij benadering en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Koper heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van overschrijding van de levertijd, op grond van welke oorzaak dan ook.
3.3. Indien er bij Tradeworks gerede twijfel bestaat ontrent de betalingscapaciteit van koper, is Tradeworks bevoegd de bezorging van producten uit te stellen, totdat koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de schade die Tradeworks door deze vertraagde aflevering mogelijk zal lijden.

Artikel 4 - Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Tradeworks kan worden gevergd, waaronder onder meer stakingen, werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen in de ruimste zin des woords, sabotage, ongevallen, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, en/of vertragingen veroorzaakt door toeleveranciers, alsmede alle overige oorzaken die buiten de schuld van Tradeworks ontstaan.
4.2 Indien Tradeworks door overmacht haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, dan is zij gerechtigd te harer keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 - Betaling en incasso

5.1 Betalingen dienen te worden verricht binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder enige korting op welke grond dan ook.
5.2 Tradeworks heeft het recht in gedeelten te leveren. Zij is dan gerechtigd koper voor iedere deelzending te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
5.3 Betalingen worden toegerekend aan de oudste vordering en strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5.4 Koper heeft nimmer het recht zich op compensatie en/of verrekening te beroepen.
5.5 Tradeworks heeft te allen tijde het recht zekerheid te verlangen van koper voor de van diens nakoming betalingsverplichtingen. Indien koper de verlangde zekerheid niet
stelt, dan behoudt Tradeworks zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten.
5.6 Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan worden alle eventuele overige vorderingen van Tradeworks op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5.7 Bij niet tijdige betaling is de koper, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, dewettelijke handelsrente verschuldigd. Door Tradeworks te maken (incasso)kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn volledig voor rekening van de koper. Debuitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van €200,-.
5.8Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt u hier vinden:

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

6.1 Tradeworks blijft eigenaar van alle door haar aan de koper geleverde producten, tot het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Tradeworks. Koper is volledig aansprakelijk voor alle schade aan de producten die eigendom zijn van Tradeworks.
6.2 Tradeworks is gerechtigd en/of wordt onherroepelijk gemachtigd, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, haar producten terug te nemen voor zover koper niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
6.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht om Tradeworks daarvan onmiddellijk in
kennis te stellen.
6.4 De koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van
deze verzekering op eerste verzoek van Tradeworks ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering
van de verzekering is Tradeworks gerechtigd tot deze penningen.

Artikel 7 - Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Tradeworks staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, staat Tradeworks er voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
7.2 Een door Tradeworks, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
7.3 Indien na feitelijke aflevering door Tradeworks gefabriceerde en/of geleverde producten gebreken/fouten blijken te vertonen, dan is de koper binnen acht dagen na levering verplicht dit schriftelijk aan Tradeworks mede te delen. De koper verliest haar recht op reclame jegens Tradeworks indien zij dit niet binnen de termijn van acht dagen doet.
7.4 De garantietermijn die Tradeworks hanteert, komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Tradeworks is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. De garantie is enkel geldig voor originele kopers die een aankoopbewijs kunnen overleggen, en is niet overdraagbaar.
7.5 De garantie geldt niet indien;
Het defecten betreft t.g.v. ondeugdelijk gebruik, ondeugdelijke installatie of t.g.v. lekkage in het luchtveringsysteem.
Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Tradeworks en/of op de verpakking / montagehandleiding behandeld zijn.
7.6 De garantie gaat pas in wanneer de koper ten opzichte van Tradeworks aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Door opschorting van de ingangsdatum van de garantie wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd. Door herbelevering, vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
7.7 Indien door Tradeworks is vastgesteld dat de koper terecht heeft gereclameerd, dan is de aansprakelijkheid van Tradeworks beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig product of tot vervanging van het product of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Tradeworks. Vervangen onderdelen worden het eigendom van Tradeworks.
7.8 Tradeworks is nimmer aansprakelijk voor welke schade, waaronder gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt door haar producten of welke schade dan ook, waaronder montage- en demontagekosten, eventuele stilstand, bedrijfsschade, schade geleden door de koper en/of personeelsleden en/of derden, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Tradeworks, in welk geval Tradeworks nimmer gehouden zal zijn tot een hogere schadevergoeding dan een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het desbetreffende product met een maximum van € 10.000,-.
7.9 Tradeworks is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door haar personeel.
7.10 Tradeworks is slechts gehouden tot het verlenen van enige garantiediensten nadat hij het defecte product heeft ontvangen. Terugzending van de defecte producten worden voor rekening van de koper naar Tradeworks verzonden. De kosten voor de verzending van het gerepareerde of nieuwe product naar de koper, zijn binnen de EU voor rekening van Tradeworks.
7.11 Koper is gehouden Tradeworks zowel in als buiten rechte volledig te vrijwaren van iedere aanspraak van derden.

Artikel 8 - Herroeping

8.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

Tradeworks BV
Pluggematen 1
NL-8331 TV Steenwijk
Fax: +31 (0)521 700 211
Email: info@airsus.nl

via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
8.2 Gevolgen van de herroeping. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 9 - Ontbinding

9.1 Onverminderd het overigens bepaalde heeft Tradeworks het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst en/of ingebrekestelling op het tijdstip
waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard en/of daartoe aanvragen zijn gedaan, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder
curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen
ervan verliest, danwel in geval van overname van de afnemer door derden,
onverminderd het recht op gehele of gedeeltelijke schadevergoeding.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op het sluiten en/of de inhoud en de invoering van de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Elk geschil zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is in de vestigingsplaats van Tradeworks. Tradeworks blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 11 - Informatie over online geschillenbeslechting 11.1 De EU-commissie biedt op haar website de volgende link naar het ODR-platform:https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie. Dit platform zal een toegangspunt zijn voor buitengerechtelijke oplossingen voor geschillen die voortvloeien uit online verkoop en servicecontracten die zijn afgesloten tussen consumenten en handelaren.

HERROEPINGSFORMULIER

(Als u de overeenkomst wenst te herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op)

Aan
Tradeworks BV
Pluggematen 1
NL-8331 TV Steenwijk
Fax: +31 (0)521 700211
E-Mail: info@airsus.nl

- Bij deze verklaar ik/wij (*) dat het door mij/ons (*) afgesloten contract betreffende de aankoop van de volgende producten wordt herroepen: __________________________

- Besteld op / ontvangen op (*) : __________________________

- Naam / namen (*) van de consument(en) : __________________________

- Adres van de consument(en) : __________________________

- Handtekening van de consument(en)

(alleen bij mededeling op papier) : __________________________

- Datum : __________________________

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.